Tha an Dràgon Còir air tilleadh!

Tha an Dràgon Càirdeil air tilleadh chun a’Chlas againn as deidh greiseag a chosg air falbh ann an Tìr nan Dràgon. Sgrìobh Cl.1,2 agus 3 litreachan dhà agus sgrìobh esan aonan pearsanta air ais dhaibhsan. Nuair a tha e gaireachdainn le toileachas bidh teine tighinn a-mach as a bheul. Mar sin tha na litreachan beagan loisgte.Bidh tòrr spòrs agus tlachd aig a’chlann as oige sgrìobhadh chun an Dràgon.

The Friendly Dràgon has returned to the class from his sojourn in Dragonland. P.1,2 and 3 wrote letters to him and received personal replies. When he laughs with happiness fire comes out of his mouth and the letters were a little burnt at the edges.The younger members of the class will have lots of pleasure writing to the Friendly Dragon and receiving their replies.It gives them a chance to work hard on their writing skills.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s