Abair turas inntinneach!

Bha turas air leth math aig Cl.1,2 agus 3 gu Caisteal Urchadain. Fhuair sinn cothrom a dhol timcheal a’chaisteal agus cuid-aodaich bhon seann laithean fheuchainn oirnn.

P.1,2 and 3 had a great time visiting Urquhart Castle this week. We got a tour round the castle and also got a chance to try out some medieval clothes and handle medieval artifacts.

Cl. 7 aig Campa na Sgoile

Chaidh Cl.7 air ais gu Fairburn an dè. Rinn iad streap, ball-coise ann an bolgan agus cothrom ann an curachan . Seo dealbhan cuid de’n rudan spòrsail a rinn iad.

P7 returned for their second day of activities at Fairburn yesterday. They had a great day of crate stacking, bubble football and canoeing. Here are photos of some of the activities.